Krupoliny


Krupoliny, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.IV, Warszawa 1883.

Krupoliny, niem. Kroplainen, w dok. Cropolin, campus Cautin, wieś, pow. olsztyński, na polskiej Warmii, st. poczt. Wartembork. Oddawna własność biskupów warmińskich.

Za pogańskich Prusaków osada ta jeszcze nie istniała, tylko pole nazywało się „campus Kautin”. R 1364 biskup Jan wystawił przywilej na 22 włók po 4 licząc w każdą posiadłość sa-mym prusakom, jako to: Glansoth i bratu Mnyslit, Trene i Wojciechowi, Tulgede, Cropolin, Stenante i Hanko braciom, Pawłowi Nassule, Anoyte i Koyte; osiedlili się oni nad strugą Kirmys (przedtem Sortex) przy Wartemburku. Pierwotna nazwa campus Kautin zaginęła, a wzięła górę teraźniejsza podług osadnika nazwanego Cropolin; prawo było pruskie. Za to mieli pełnić 4 służby wojenne konne, pomagać zamki stawiać, naprawiać i inne obowiązki zwykłe (pańszczyznę) wykonywać; ryby mogli łowić ku potrzebie małemi narzędziami w strudze Kirmys. Nawiązka wynosiła 30 m. Dotąd pasieki (Bütten) utrzymywali, teraz mają za to zwykłą służbę pełnić (servire debent). R. 1483 prawo pruskie na chełmińskie zamienione zostało. R. 1656 liczono włók 23, gbur. 2, dawali gotówki fl. 15. Po rozbiorze Polski rząd pruski zabrał tę wś i wydał na własność prywatną.
Kś. F.