Godki


Godki, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.II, Warszawa 1881.

Godki, niem. Gotken, wieś, pow. olsztyński, parafia Szombark, około 2 mile od Olsztyna, na polskiej Warmii. Zdawna nazywała się „campus Gudecus” i należała wspólnie do biskupa i kapituły warmińskiej, następnie tylko do ostatniej. R. 1346 biskup warmiński Herman wystawił przywilej na 5 włók „in campo Gudekus” prusakowi Glande na dziedziczną własność. Zato przeciwko wszelkim nieprzyjaciołom kościoła zawezwany powinien stanąć z koniem odpowiednim i żołnierzem, co najmniej lekko zbrojnym, podług zwyczaju tej ziemi. Tegoż r. 1346 tenże biskup Herman wystawił przywileje na inne 10 włók, które w taki sam sposób kilku prusakom zapisał. R. 1551 burgrabią kapitulny Piotr Pfaff z Olsztyna kupił 6 włók w Grodkach i 8 we wsi Ballingen; kapituła zamieniła mu prawo dotychczasowe pruskie na magdeburskie, uwolniła go od wszystkich ciężarów (Leistungen), a w wojnie dopiero jego następcy mieli jej służyć zbrojno z koniem i inne podatki i obowiązki czynić. Nadto dała wspomnionemu Piotrowi kapituła wolność łowienia ryb w jeziorze Gymmet i łąkę nad rz. Pasaryą między „Gymmet, Saustren i Wintkeim”. Po śmierci Piotra pozostała wdowa Urszula poszła znowu za mąż za prusaka Aleksandra. Kiedy i ona umarła, wszystkie ich dotychczasowe posiadłości, jako 8 włók we wsi Ballingen, 13 w Grodkach, 6 we wsi Golben, 4 w Windiken i jezioro Łabędź przypadły do kapituły, która je pozostałemu jej mężowi Aleksandrowi oddała w dzierżawę r. 1595 za rocznym czynszem 50 marek. Zresztą stanowiła wś Godki osobny obwód czyli powiat ziemski, „territorium Gudikus”; między innemi także wieś obszerna Gietrzwałd wyraźnie jest podana jako należąca do tegoż territorium. Po sekularyzacyi dóbr duchownych rząd pruski wydał tę wieś dotychczasowym osadnikom.