Stękiny


Stękiny, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.XI, Warszawa 1890.

Stękiny 1.) wś na pol. Warmii, pow. olsztyński, st. p. Łukta; 806 ha, 44 dm., 252 mk. Wś czysto polska, założona w 1343 r. przez biskupa warmińskiego Hermana na polu Skulpain.

2.) S., leśn. do nadleśnictwa Kudypów należące, tamże; 1 dm., 10 mk.