Napratten (Napraty)


Napratten, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VI, Warszawa 1885.

Napratten (niem.), dok. Waldow, Napratyen, wieś na Warmii niemieckiej, powiat licbarski, st. poczt., parafia katolicka i okr. urz. stanu cywilnego Rogóźno. W 1337 r. nadaje Henryk von Lutir, syndyk biskupa warmińskiego, czcigodnym Napratien, Glande i jego braciom, alej Mokil, jgo braciom i synom, 50 włók in campo Waldio prawem dziedziczenia, 5 włók należących do sołectwa, w którem wszyscy trzej będą mieli udział po równej części, tak samo i co do karczmy. Od reszty włók będą posiedziciele płacili każdy pół grzywny od każdej włóki na święty Marcin; lokatorom nadajemy jeszcze mniejsze sądownictwo, większe zaś, quod est colli et manus amputatio, będzie przysługiwało naszemu wójtowi. Trzecią część kar pieniężnych będą pobierali lokatorzy, resztę nasz wójt (advocatus). Wieś ta ma należeć do parafii rogozińskiej; proboszczowi będą dawali mesznego 1 korzec żyta i tyleż owsa od każdej włóki. Sołtysowie mają 16 grzywien pogłównego z szczególnej łaski, osadnicy 8 grzywien. Jeżeli kto ze sołtysów lub osadników przez kradzież lub zabójstwo zasłuży na karę śmierci, może się wykupić jeżeli na to wójt zezwoli. Wolność od czynszu będzie trwała lat 12. Świadkiem jest nasz podkomorzy Pomyre. Datum in castro Heilsberg (ob. Cod. dipl. Warm. 1, str. 472). Okazało się później, że wieś miała 18 mr. nadmiaru; biskup Henryk III pozostawił je wsi mocą przywileju z r. 1379. Według lustr. z 1656 r. Napratten, należące wtedy do kameratu licbarskiego, miało 50 włók, 15 gburów, 2 sołtysów; czynszu dawali 1 łaszt 24 k. osa, 90 kur, 30 gęsi i 323 fl. 6 gr. 12 fen. (ob. Zeitsch. fuer d. Gesch. Ermlands, 1880, str. 287).
Kś. Fr.https://www.facebook.com/plugins/like.php?action=like&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df1b5e25bfe09aa%26domain%3Ddomwarminski.pl%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fdomwarminski.pl%252Ff27d566ab4b22b4%26relation%3Dparent.parent&color_scheme=light&container_width=0&font=arial&href=http%3A%2F%2Fdomwarminski.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D491%3Anapratten%26catid%3D52%3Aslownik-geograficzny-krolestwa-polskiego%26Itemid%3D182&layout=button_count&locale=en_US&sdk=joey&send=true&show_faces=true&width=

Share