Lekity


Lekity, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.V, Warszawa 1884.

Lekitten, al. Leckitten i Lehkitten (dok. Lekotyten), wś, pow. reszelski. st. p. Jeziorany (Seeburg); 1857 r. 183 mk. R. 1358 nadaje bisk. warmiński Jan 6 prusakom 4 włóki na prawie chełm. we wsi Lekotyten. Za to są zobowiązani do jednej służby konnej i do pomagania przy wystawianiu i naprawianiu grodów. Pogłówne wynosi 30 grzywien (Conterimus pruthenis Santirmen, Preymok et Sanglande fratribus, Gedriks, Nerwiks et Baydoths fratribus eorum patruelis… quatuor mansos in villa Lekotyten ad unum servicium Jure pruthenicali…. Datum Heilsberg die beatorum Gervasii et Prothasii a. 1358). (Ob. Codex dipl. Warmiensis. Tom II, pag. 270). R. 1364 zapisuje tenże bisk. Jan Piotrowi Mül zamiast 6 włók, które dotychczas w Reszlu posiadał, 6 innych włók „in campo Lecotiten” na prawie chełm., ale bez sądownictwa i bez młyna, dopłacając mu jeszcze 30 grzywien. Mül ma wolne rybołóstwo w jez. „Crocow.” Od każdego pługa będzie płacił korzec pszenicy i tyleż żyta, a od radła korzec pszenicy, funt wosku i 6 grzyw. Nadto jest zobowiązany do zbrojnej służby na koniu: („dieto Fetro Muel in recompensam dictorum Sex mansorum, contulimus Sex Mansos in Campo Lecotiten liberos Jure Oulmensi sine omni Judicii et sine Molendino possidendos, Cui nihilominus superaddimus XXX marcas denariorum monetae usualis„). Ob. Cod. dipl. Warm. II, 383.

R. 1381 bisk. warm. Henryk nadaje Filonowi Struben 12 włók „in campo Lekotiten” z większem i mniejszem sądownictwem, które się ma rozciągać „ad manum et ad collum.” Za to będzie dawał co rok na Boże Narodzenie l i pół funta wosku; zobowiązany jest także do zwykłej służby (servicium). Ma prawo rybołóstwa „in lacu Ausclothen” małemi narzędziami (eidero Filoni (Struben) XII mansos aitos in campo Lekotiten… cum omnibus Judiciis minoribus et majoribus, etiam ad manum et collum tendentibus, liberos Jure Gulmensi contulimus. Acta sunt haec in Castro nostro Episcopali Heilszbergk die beati Lucae ev. a. Dni 1381” (Ob. Cod. dipl. Warm. III, 90 str.). Z urzędowej lustracyi z r. 1656 dowiadujemy się wreszcie, że obszar tej wsi obejmował wtedy 22 włók, jak to wynika z przytoczonych trzech dokumentów; od włók tych płacili posiadacze płużnego pszenicy łasztów 21/2 i tyleż żyta, 1 funt wosku, 1 fenig chełm. i 18 flor. czynszu. (Ob. „Zeitschr. für die Geschichte Ermlands,” str. 279 z r. 1880).
Kś. Fr.https://www.facebook.com/plugins/like.php?action=like&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df138b229f7d16%26domain%3Ddomwarminski.pl%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fdomwarminski.pl%252Ff19bdc0f0d5e068%26relation%3Dparent.parent&color_scheme=light&container_width=0&font=arial&href=http%3A%2F%2Fdomwarminski.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D374%3Aslownik-geograficzny-lekity%26catid%3D52%3Aslownik-geograficzny-krolestwa-polskiego%26Itemid%3D182&layout=button_count&locale=en_US&sdk=joey&send=true&show_faces=true&width=

Share